Дружківська міська
гімназія
Никого
Міністерство oсвіти і науки України
Оглавление
НАША ГІМНАЗІЯ
2
Все страницы

 

 

 

 

Дружківський міський ліцей “Інтелект” розпочав свою роботу 11 січня 1997 року. Засновником ліцею були Дружківська міська рада та Донецький державний інститут штучного інтелекту. Перші роки існування ліцею адміністрація і педколектив спрямували на створення матеріально-технічної бази закладу, чіткої організації навчально-виховного процесу. У 2005 році ліцей було реорганізовано у гімназію.

П Р О Б Л Е М А    Г І М Н А З І Ї

Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху в умовах закладу нового типу

 

 

З А Д А Ч І

- Виявлення умов ефективного формування в учнівської молоді життєвої компетентності;

- Визначення ключових компетентностей для різних сфер життєдіяльності особистості;

- Розробка моделей розвитку життєвої компетентності в учнівської молоді;

- Обґрунтування оптимальних технологій, що сприяють оволодінню компетентністю,

розширюють можливості компетентного вибору особистістю життєвого шляху;

- Перебудова освітнього простору на діагностичній основі, апробація інструментарію для оцінювання рівня досягнень з різних параметрів життєвої компетентності;

- Апробація програмно-цільового, мотиваційного управління навчально-виховним процесом;

- Розвиток інтенсивних технологій, підвищення інноваційної культури педагогічних кадрів.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Мета: демократизація відносин між учасниками навчально-виховного процесу.

 

Дружківський міський ліцей “Інтелект” розпочав свою роботу 11 січня 1997 року. Засновником ліцею були Дружківська міська рада та Донецький державний інститут штучного інтелекту. Перші роки існування ліцею адміністрація і педколектив спрямували на створення матеріально-технічної бази закладу, чіткої організації навчально-виховного процесу. У 2005 році ліцей було реорганізовано у гімназію.
 
 
 

Шляхи реалізації:

- широке залучення вчителів до реформування змісту роботи гімназії;

- делегування окремих функцій управління кафедрам та раді гімназії;

- введення в практику роботи кафедр систематичного обговорення стану викладання, рівня знань, умінь і навичок учнів з навчальних дисциплін;

- надання допомоги молодим і малодосвідченим педагогам;

- звіт директора, його заступників, завідувачів кафедр перед педагогічним колективом, учнями та батьками за зміст і результати управління навчально-виховним процесом кожного навчального року.

 

 

 
 
 
 

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Мета: забезпечення неперервної освіти, створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Шляхи реалізації:

- створення нормативно-правової бази  розвитку профільного навчання;
- науково-методичне забезпечення;
- забезпечення необхідного рівня професійної компетентності вчителів;
- комплектування профільних класів;
- поглиблене вивчення окремих дисциплін програми повної загальної освіти;
- доповнення загальноосвітньої підготовки учнів через впровадження додаткових предметів та курсів за вибором, факультативних та гурткових занять;
- створення системи роботи з вищими навчальними закладами.

 

 

 

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ

Мета:

Ми повинні розвивати життєву компетентність особистості та підготувати її до успіху

 

 

Реалії сьогодення:
- будуємо демократичне суспільство;
- виховуємо громадян;
- пріоритет особистості;
- навчаємося жити в умовах ринкової економіки;
- спостерігаємо соціокультурні зміни;
- перехід вузів на болонську систему.

 

Навчити:
- бути демократичними;
- бути комунікабельними – спілкуватися з іншими людьми;
- критично мислити;
- толерантності;
- взаєморозумінню і культурі спілкування.

 

Шляхи реалізації:
- інтерактивні технології кооперативного навчання;
- інтерактивні технології колективно-групового навчання;
- технології ситуативного моделювання;
- технології опрацювання дискусійних питань.

Последнее обновление (06.06.19 11:01)

 
 
 
 
 

влажность:

давл.:

ветер: